Trạm biến áp

Trạm biến áp

Nhân lực của Công ty Tư vấn xây dựng Trạm biến áp có nhiều cán bộ, kỹ sư có tŕnh độ đại học và sau đại học; thuộc các chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử, Tự động hóa, Thông tin, xây dựng …

Trong những năm qua Công ty đă có nhiều nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm chủ các phần mềm tính toán thiết kế chuyên dùng và hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về công tác tư vấn thiết kế các công tŕnh trạm biến áp.

Phạm vi thực hiện: Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lănh thổ, quy hoạch phát triển các tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Tư vấn, thiết kế trạm biến áp truyền tải và phân phối cấp điện áp đến 35KV các giai đoạn: Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, lập Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, Dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, đánhgiá Hồ sơ mời thầu.

Phối hợp với tư vấn nước ngoài thiết kế các dự án trạm biến áp; Giám sát tác giả các công tŕnh trạm biến áp; Giám sát thi công các công tŕnh đấu thầu trong và ngoài nước; Thẩm định thiết kế các công tŕnh trạm biến áp; Tham gia xây dựng quy tŕnh quy phạm xây dựng và nghiên cứu các vấn đề liên quan.


Tài liệu Trạm biến áp 1