Trạm biến áp

Trạm biến áp là thiết bị tĩnh điện có tác dụng dùng để truyền tải năng lượng hoặc tín hiệu điện xung quanh chiều giữa các mạch điện thông qua hiện tượng cảm ứng

Trạm biến áp

Nhân lực của Công ty Tư vấn xây dựng Trạm biến áp có nhiều cán bộ, kỹ sư có tŕnh độ đại học và sau đại học; thuộc các chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử, Tự động hóa, Thông tin, xây dựng …

Trong những năm qua Công ty đă có nhiều nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm chủ các phần mềm tính toán thiết kế chuyên dùng và hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về công tác tư vấn thiết kế các công tŕnh trạm biến áp.

Phạm vi thực hiện: Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lănh thổ, quy hoạch phát triển các tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Tư vấn, thiết kế trạm biến áp truyền tải và phân phối cấp điện áp đến 35KV các giai đoạn: Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, lập Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, Dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, đánhgiá Hồ sơ mời thầu.

Phối hợp với tư vấn nước ngoài thiết kế các dự án trạm biến áp; Giám sát tác giả các công tŕnh trạm biến áp; Giám sát thi công các công tŕnh đấu thầu trong và ngoài nước; Thẩm định thiết kế các công tŕnh trạm biến áp; Tham gia xây dựng quy tŕnh quy phạm xây dựng và nghiên cứu các vấn đề liên quan.

Trạm biến áp

Trạm biến áp 1x100kVA

Trạm biến áp 1x100kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1x100kva- 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 1x100kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1x100kva.
Giá 248.283.414 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1x75kVA

Trạm biến áp 1x75kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1x75kva- 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 1x75kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1x75kva.
Giá 225.871.632 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1x50kVA

Trạm biến áp 1x50kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1x50kva - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 1x50kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1x50kva.
Giá 196.591.374 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1x37.5kva

Trạm biến áp 1x37.5kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1x37.5kva - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 1x37.5kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1x37.5kva.
Giá 184.339.638 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1x25kVA

Trạm biến áp 1x25kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1x25kva - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 1x25kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1x25kva.
Giá 171.194.688 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1x15kva

Trạm biến áp 1x15kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1x15kva - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 1x15kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1x15kva.
Giá 156.394.530 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 3x15kva

Trạm biến áp 3x15kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 3x15kva - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 3x15kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 3x15kva.
Giá 280.319.454 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 3x25kVA

Trạm biến áp 3x25kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 3x25KVA - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 3x25kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 3x25kva.
Giá 329.460.048 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 3x37.5kva

Trạm biến áp 3x37.5kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 3x37.5KVA - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 3x37.5kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 3x37.5kva.
Giá 392.238.018 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 3x50kVA

Trạm biến áp 3x50kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 3x50KVA - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 3x50kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 3x50kva.
Giá 422.822.106 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 3x75kVA

Trạm biến áp 3x75kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 3x75KVA - 12.7/0.23KV. Thi công trạm biến áp 3x75kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 3x75kva.
Giá 553.705.200 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 3x100kva

Trạm biến áp 3x100kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 3x100KVA - 12.7/0.4KV. Thi công trạm biến áp 3x100kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 3x100kva.
Giá 619.794.666 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 160kVA

Trạm biến áp 160kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 160kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 160kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 160kva.
Giá 466.332.606 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 180kVA

Trạm biến áp 180kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 180kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 180kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 180kva.
Giá 492.143.418 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 250kVA

Trạm biến áp 250kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 250kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 250kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 250kva.
Giá 521.641.728 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 320kVA

Trạm biến áp 320kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 320kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 320kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 320kva.
Giá 580.452.210 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 400kVA

Trạm biến áp 400kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 400kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 400kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 400kva.
Giá 696.182.364 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 560kVA

Trạm biến áp 560kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 560kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 560kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 560kva.
Giá 752.892.192 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 630kVA

Trạm biến áp 630kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 630kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 630kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 630kva.
Giá 770.292.396 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 750kVA

Trạm biến áp 750kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 750kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 750kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 750kva.
Giá 837.542.646 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 800kVA

Trạm biến áp 800kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 800kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 800kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 800kva.
Giá 877.159.152 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1000kVA

Trạm biến áp 1000kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1000kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1000kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1000kva.
Giá 1.091.029.554 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1250kVA

Trạm biến áp 1250kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1250kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1250kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1250kva.
Giá 1.226.005.740 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1500kVA

Trạm biến áp 1500kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1500kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1500kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1500kva.
Giá 1.366.098.750 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 1600kVA

Trạm biến áp 1600kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1600kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1600kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1600kva.
Giá 1.677.481.272 VNĐ
Mua ngay Chi tiết

Trạm biến áp 2000kva

Trạm biến áp 2000kva, xây dựng mới trạm biến áp công suất 2000KVA 22/0.4KV. Thi công trạm biến áp 2000kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 2000kva.
Giá 1.904.550.624 VNĐ
Mua ngay Chi tiết
Nội dung đang cập nhật Vui lòng nhập Họ và tên Vui lòng nhập Số điện thoại

24/7: 0903658072