BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

Số: 0400/BG-CN ngày 01/06/2019
# TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐVT SL ĐƠN GIÁ VAT THÀNH TIỀN GHI CHÚ
Chi tiết 1 Sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất 15kva 12,7/2x0,23KV Cái 1 20,735,000 2,073,500 22,808,500
Chi tiết 2 Sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất 25kva 12,7/2x0,23KV Cái 1 22,240,000 2,224,000 24,464,000
Chi tiết 3 Sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất 37,5kva 12,7/2x0,23KV Cái 1 22,480,000 2,248,000 24,728,000
Chi tiết 4 Sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất 50kva 12,7/2x0,23KV Cái 1 27,852,500 2,785,250 30,637,750
Chi tiết 5 Sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất 75kva 12,7/2x0,23KV Cái 1 30,225,000 3,022,500 33,247,500
Chi tiết 6 Sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất 100kva 12,7/2x0,23KV Cái 1 32,305,000 3,230,500 35,535,500
Chi tiết 7 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 100kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 26,565,000 2,656,500 29,221,500
Chi tiết 8 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 100kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 33,970,000 3,397,000 37,367,000
Chi tiết 9 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 100kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 41,105,000 4,110,500 45,215,500
Chi tiết 10 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 160kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 28,225,000 2,822,500 31,047,500
Chi tiết 11 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 160kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 36,875,000 3,687,500 40,562,500
Chi tiết 12 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 160kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 44,325,000 4,432,500 48,757,500
Chi tiết 13 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 180kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 28,825,000 2,882,500 31,707,500
Chi tiết 14 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 180kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 38,075,000 3,807,500 41,882,500
Chi tiết 15 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 180kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 45,525,000 4,552,500 50,077,500
Chi tiết 16 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 250kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 33,595,000 3,359,500 36,954,500
Chi tiết 17 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 250kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 44,915,000 4,491,500 49,406,500
Chi tiết 18 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 250kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 56,235,000 5,623,500 61,858,500
Chi tiết 19 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 320kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 37,065,000 3,706,500 40,771,500
Chi tiết 20 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 320kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 51,520,000 5,152,000 56,672,000
Chi tiết 21 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 320kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 64,775,000 6,477,500 71,252,500
Chi tiết 22 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 400kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 40,500,000 4,050,000 44,550,000
Chi tiết 23 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 400kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 57,025,000 5,702,500 62,727,500
Chi tiết 24 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 400kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 73,550,000 7,355,000 80,905,000
Chi tiết 25 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 560kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 44,345,000 4,434,500 48,779,500
Chi tiết 26 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 560kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 64,615,000 6,461,500 71,076,500
Chi tiết 27 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 560kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 83,750,000 8,375,000 92,125,000
Chi tiết 28 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 630kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 44,825,000 4,482,500 49,307,500
Chi tiết 29 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 630kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 64,615,000 6,461,500 71,076,500
Chi tiết 30 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 630kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 83,750,000 8,375,000 92,125,000
Chi tiết 31 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 750kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 46,045,000 4,604,500 50,649,500
Chi tiết 32 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 750kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 65,715,000 6,571,500 72,286,500
Chi tiết 33 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 750kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 84,850,000 8,485,000 93,335,000
Chi tiết 34 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1000kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 54,550,000 5,455,000 60,005,000
Chi tiết 35 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 100kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 83,715,000 8,371,500 92,086,500
Chi tiết 36 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1000kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 107,050,000 10,705,000 117,755,000
Chi tiết 37 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1250kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 61,450,000 6,145,000 67,595,000
Chi tiết 38 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1250kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 93,900,000 9,390,000 103,290,000
Chi tiết 39 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1250kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 120,175,000 12,017,500 132,192,500
Chi tiết 40 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1500kva 22/0,4KV - quấn lại 1 cuộn dây Cái 1 78,500,000 7,850,000 86,350,000
Chi tiết 41 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1500kva 22/0,4KV - quấn lại 2 cuộn dây Cái 1 114,150,000 11,415,000 125,565,000
Chi tiết 42 Sửa chữa máy biến áp 3 pha công suất 1500kva 22/0,4KV - quấn lại 3 cuộn dây Cái 1 144,725,000 14,472,500 159,197,500
Không có thông tin bạn cần?

Chúng tôi rất cần phản hồi của bạn.

Gọi cho tôi ›